CRITERIS DE CORRECCIÓ

 

PAUTES COMUNES.

L’examen consta de dues opcions diferenciades, cadascuna amb un text i quatre preguntes sobre el text. Les preguntes de cada opció mantenen una estructura molt semblant, però els textos i les possibilitats de respostes obren tot l’espai propi de la matèria de l’examen. Les pautes que figuren a continuació pretenen unificar al màxim possible la correcció d’exàmens que es presten a solucions molt diferents. Per això es formulen en termes aplicables a qualsevol opció i a qualsevol resposta a les preguntes.

 

Primera pregunta

Explicar breument la idea principal del text (2 punts).

Els punts s’han de repartir de la manera següent:

a) Encert en la identificació de la idea. (1 punt)

b) Claredat i precisió en l’explicació. (1 punt)

 

Segona pregunta

Explicar un concepte o expressió del text (3 punts).

Aquesta pregunta demana una explicació que cal fer a partir de la comprensió del text. S’ha de prendre com una pregunta exigent, que no admet gaire marrades. Cal repartir els punts de la manera següent :

a) L’explicació s’ajusta al sentit del text. (1 punt)

b) L’explicació és clara. (1 punt)

c) S’aclareix bé la connexió entre el text i el significat del concepte o de l’expressió que cal explicar. (1 punt)

 

Tercera pregunta

Comparar un concepte o idea del text amb un altre que pot ser del mateix text o no (3 punts).

Cal repartir els punts de la manera següent:

a) S’encerta en la determinació dels termes que la pregunta demana comparar. (1 punt)

b) La comparació es fa explícita (semblances, dissemblances, analogies, problemes,

exemples, etc.), és a dir, la resposta no es limita a una simple juxtaposició. (1 punt)

c) L’exposició en el seu conjunt és clara i precisa. (1 punt)

 

Quarta pregunta

Consideració raonada de l’estudiant a favor o en contra del que diu l’autor del text (2 punts).

Els punts s’han de repartir de la manera següent:

a) Capacitat d’elegir directament o indirectament la tesi que s’aprova o es desaprova i interès d’aquesta tesi. (1 punt)

b) Consistència de les raons que s’al·leguen (el sentit de l’opinió no compta). (1 punt)